/media/4830/fns-17-verdensmaal.jpg

Løsning
i fællesskab

Smukfest og FN's verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter fokus de store sociale, økonomiske, og miljømæssige udfordringer, verden står overfor i dag. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. Smukfest lader sig inspirere af FN’s 17 verdensmål. Her fremhæves de 9 mål, der afspejles i Smukfests bæredygtige initiativer.

Sikre at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring
Smukfest ønsker at fremme gæsters generelle viden om­kring affald og ressourceminimering. Vi gør en indsats for at samarbejde med gæsterne og medhjælperne om at blive mere bæredygtige.

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
Smukfest værner om vandressourcen og vil minimere forbruget bl.a. ved at anvende vakuumløsning i toiletvog­nene.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
Smukfest anvender Gas-to-liquid brændstof i generato­rer og køretøjer for at minimere CO2 aftrykket. Derud­over er der indgået et samarbejde med Aura Energi om at leverer grøn energi til pladsen.

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæ­redygtig industrialisering og understøtte innovation
I samarbejde med CØ Hub ønsker Smukfest at under­søge muligheden for at afhjælpe affaldsproblematikker bl.a. via innovation.

Reducere ulighed i og mellem lande
Smukfest arbejder med tilgængelighed for alle ved at sikre gode adgangsmuligheder for kørestolsbrugere. Derudover arbejder Smukfest med at afhjælpe ensom­hed og udsathed gennem Smukfonden. Vi arbejder også for inklusion og integrering af flygtninge, hjemløse og socialt udsatte borgere.

Gøre byer, lokalsamfund, og bosættelser inkluderen­de, sikre, robuste og bæredygtige
Uden de frivillige, fællesskabet og den kommunale skov var der ingen Smukfest. Det er derfor helt centralt at Smukfest giver tilbage til det samfund og de borgere, der er en del af og støtter op om festivalens initiativer hvert år.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
Smukfests affaldsmængde er steget sammen med antallet af gæster. Festivalen vil reducere mængden af affald og madspild og fremme den cirkulæ­re økonomi ved af sortere affaldet korrekt og genbruge, hvor det er muligt.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer
Smukfest er kendt for placeringen i Skanderborgs bø­geskov. Festivalen arbejder tæt sammen med Skander­borg Kommune og Naturstyrelsen om at passe godt på skoven.

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvik­ling og øg midlerne til at nå målene
Smukfest vokser, og det kræver mange partnere og legekammerater at sikre en god festival hvert år.Festivalen sætter fokus på indkøb af bæredygtige og miljøvenlige materialer og stiller skærpede krav til leve­randører, barer og boder om at arbejde ud fra miljøori­enterede principper. Det er via partnerskaber, som for eksempel samarbejdet med CØ Hub, at Smukfest kan skabe fremtidig innovation inden for cirkulær økonomi og iværksætteri.

 

Se kontaktoplysninger