/media/4877/generalforsamling.jpg

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed

Alle medlemmer af festivalklubben har adgang til den årlige generalforsamling. Det er her, man vælger den ulønnede bestyrelse der har det overordnede ansvar for klubbens drift, og det er her, man godkender regnskabet og eventuelt vedtager ændringer i vedtægterne.

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den ordinære generalforsamling annonceres i det lokale ugeblad og på foreningens hjemmeside for medlemmer, Memba.dk. 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling indeholder jævnført vedtægterne følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Pressens tilstedeværelse
 3. Årsberetning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Valg af valgtilforordnede
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af interne revisorer
 9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Kandidatur til valg af bestyrelse meldes senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling - læs mere herom via indbydelsen på Memba.dk

Bestyrelsen eller ¼ af den samlede medlemsskare kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling dog senest 1 måned før afholdelsen. Hvis ekstraordinær generalforsamling er varslet på ordinær generalforsamling, skal varslet være 14 dage. Dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før afholdelse.

Se kontaktoplysninger